Een academische carrière

Wie graag kennis overdraagt, gericht onderzoek doet en graag aan wetenschappelijke publicaties werkt, moet zeker z'n blik richten op het (hoger) onderwijs.


In het Nederlandstalig onderwijs onderscheidt men volgende categorieën academisch personeel:


1. Zelfstandig academisch personeel (ZAP)

Een lid van het ZAP (voltijds of deeltijds) zal in zijn vakgebied(en) wetenschappelijk onderzoek verrichten en/of academisch onderwijs verschaffen. Daar kunnen ook prestaties van wetenschappelijke dienstverlening aan de gemeenschap bij komen.

Een onderwijsopdracht bestaat niet noodzakelijk uit lesgeven, maar kan ook volledig of gedeeltelijk bestaan uit de volgende taken:

  • De begeleiding van studenten bij scripties of eindverhandelingen.
  • De begeleiding van promovendi tijdens de voorbereiding van hun doctoraatsproefschrift.

Naast de academische taken van onderwijs, onderzoek en dienstverlening kan het universiteitsbestuur ook organisatorische, coördinerende of administratieve taken toevertrouwen aan de leden van het ZAP.

Om te kunnen worden benoemd als lid van het ZAP (docent, hoofddocent, hoogleraar, gewoon hoogleraar en buitengewoon hoogleraar) moet men houder zijn van een diploma van doctor op proefschrift, of van een diploma of certificaat dat als gelijkwaardig wordt erkend.


2. Assisterend academisch personeel (AAP)

Zij staan de leden van het ZAP bij in de uitvoering van hun opdracht.

Voor een assistent bestaat de hoofdtaak erin zich verder te bekwamen in de wetenschappen. Ze hebben het recht om ten minste de helft van de werktijd aan de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift te besteden door

wetenschappelijk onderzoek te verrichten of academisch onderwijs te volgen. De hoofdtaak van een praktijkassistent omvat taken van praktijkgebonden onderwijs.

Ben je doctor-assistent, dan is wetenschappelijk onderzoek je hoofdtaak. Daarnaast kan je ook een onderwijsopdracht krijgen.

Wie graag kennis overdraagt, gericht onderzoek doet en graag aan wetenschappelijke publicaties werkt, moet zeker z'n blik richten op het (hoger) onderwijs.